Archive for 8 مارس 2007

روز زن مبارک باد

مارس 8, 2007
هشتم مارس، روز زن بر همه زنان میهنم مبارک باد
++++++++++++++++++++++++
امیدوارم روزی برسد که خانمها و آقایان در کشور من از حق و حقوق کاملا مساوی برخوردار باشند.
«زن» اولین انسانی است که ما او را حس کرده ایم، نه ماه قبل از اینکه باقی انسانها را حس کنیم
«زن» اولین انسانی است که ما را در آغوش کشیده
«زن» اولین انسانی است که به ما غذا داده
«زن» اولین انسانی است که شروع به تربیت ما کرده
«زن» عزیز است چه همسر باشد، چه خواهر باشد، چه دخترباشد، چه مادرباشد، چه همه اینها باشد، چه هیچکدام اینها نباشد
***
چه فرق می کند که «زن» از دنده من ساخته شده یا نه؟ مهم این است که اراده پروردگار براین قرار گرفت که «حوا» را خلق کند. خداوند می دانست که آن دو از بهشت رانده خواهند شد؛ باز هم «حوا» را آفرید چرا که می دانست «آدم» به «حوا» نیاز دارد؛ نیازی که حتی از نیاز به زندگی در بهشت شدیدتر بود. می دانست که «آدم» زندگی بر خاک ولی همراه «حوا» را به زندگی کردن در تنهائی بهشت ترجیح خواهد داد. پروردگار لبخندی زد و سرخود را تکان داد و«خداوند زن را آفرید».
«آدم» «حوا» را خیلی دوست دارد چون «حوا» بوی خدا می دهد. نفس وجود «زن» مقدس است،
به قداست زن احترام بگذاریم